Tüzüğümüz

ANTALYA İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

MADDE 1) Derneğin adı ve merkezi
Derneğin ünvanı : Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği’dir.
Merkezi: Antalya Merkezdir.

MADDE 2) Derneğin mevzuu ve Amacı :
Derneğe kayıtlı üyelerin Müteahhitlikle ilgili bil’umum hareketlerini organize etmek, Müteahhitlik yapan kişilerin mevcut kanun nizamname hükümlerine uymalarını sağlamak. Dernek üyelerinin yine müteahhitlikle ilgili menfaatlerini kanunlar çerçevesinde korumak ve devamını sağlamak inşaat müteahhitliği yapan dernek üyeleri arasında birlik ve beraberliği dayanışmayı sağlamak ve usulsüz olarak tahakkuk eden bil’umum haksızlıkların ortadan kaldırılması ve üyelerin hakları için gereken kanuni işleme başvurulmasını sağlamak bu amaçla ilgili olarak derneğin yeri getiremeyeceği istikrar ve itibar sağlayıcı konularda disiplin kurulu raporu doğrultusunda girişimlerde bulunmak dernek gayrimenkul ve menkul alır satar ayrıca almış olduğu gayrimenkul ve menkuller üzerine bina yapar satar.

MADDE 3) Kurucu ÜYELER

HAMZA ALİ AY
HALİL DAL
ÖMER. LÜTFİ KANCA
İSMAİL AY
MAHMUT TERZİOĞLU
ALİ EYİÖZ
A.DÜNDAR ULUĞKAY

MADDE 4) DERNEĞE ÜYE KABULUNDA ARANAN ŞARTLAR VE ÜYELİĞE KABUL ŞEKLİ

 • a)Derneğe üye olabilmek için medeni hakları kullanma hakkına haiz bulunmak

 • b)İnşaat müteahhitliği mesleği ile iştigal etmek

 • c)Dernek menfaatlerine gayesine ve kanunlara aykırı hareketlerde bulunmamış mesleki ahlak ve itibarını sarmamış bulunmak.

 • d)Yukarıdaki şartları haiz olup ta derneğe üye olmak isteyenler yazılı olarak idare kuruluna başvururlar. Bu başvuru yazısında tüzüğü okuduğunu tamamen kabullendiğini tüzük hükümlerine aynen uyacağını belirtir. İdare kurulu (yönetim kurulu) bu talebi inceler ve verdiği kararı bir hafta içinde ilgiliye yazı ile bildirir.istekli üyeliğe kabul edilmiş ise kararın kendisinde tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde bir defaya mahsus olmak üzere alınan:( 500.000 tl) beş bin lira giriş aidatı ile üyelik aidatını ilk taksitini ödemek şartıyla derneğin üye defterine kaydını yaptırır.dernek yıllık aidatı iki eşit taksitte ödenecek olup ödeme her yılın ocak ve haziran ayları içinde 1993 yılından itibaren geçerli olmak üzere 250.000 tl yıllık aidat olarak genel kurulca belirlenmiş ve bu miktar genel kurul kararı ile değiştirilebilir. Bu karar nisabı madde (10)’una bendinde açıklanmıştır.kaydını yaptıracak üye istenilen belgeleri ile birlikte bu vecibeleri yerine getirerek işlemlerini tamamlatmak ve üye kayıt defterini imzalamak zorundadır.

 • e)Yönetim kurulu şayet talep sahibinin yazılı talebini ve üyelik için başvurusunu ret etmiş ise talep sahibi denetçiler vasıtası ile toplanacak genel kurula başvuru hakkına sahiptir.genel kurul gündemine alınmamış olsa bile bu talebi incelemek ve karar bağlamak zorundadır.

Genel kurulun alacağı karar kesin olup kabul halinde istek sahibinin üyeliğe kaydı yapılır.Ret halinde ise talep sahibinin kanuni mercilere başvuru hakkı saklı kalmak üzere kaydı yapılamaz.Genel kurul bu kararı alabilmek için yönetim kurulu denetim kurulu haysiyet divanı ile talep sahibinin yazılı ve sözlü açıklamalarını gerekçeleri ile birlikte dinlemek suretiyle verir.

MADDE 5) ÜYELERİN HAKLARI

 • a)Genel kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmak
 • b)Seçmek veya seçilebilmek
 • c)Tüzükte yazılı sair yetki ve haklardan yararlanmak yetkileri kullanmak

MADDE 6) ÜYELERİN GÖREVLERİ
a)Tüzükte bulunan maddelere tamamen uymak
b)Taahhütlerini yerine getirmek
c)Dernek aleyhine faaliyette bulunmamak
d)Derneğin genel kurulca alınmış karara doğrultusundaki taahhüt ve vecibelerinden kendisine yüklenilmiş olanların kabullenmek uymak.

MADDE 7 ) ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
Durumları aşağıda belirtilen hususlara uyanlar, yönetim kurul kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
a)Tüzük hükümlerine göre üyelik taahhütlerini 2 ay içinde yerine getirmeyenlere yönetimce yapılacak yazılı ihbara rağmen 15 gün içinde vecibesini yerine getirmeyenler.
b)Derneğin tüzük ve kararlarına uymayanlar.
c)Kanunlara aykırı hareket ederek dernek menfaatlerini zedeleyenler mesleğin gerektirdiği ticari ahlak ve istikrar ile itibarını zedeleyenler bu konuda haysiyet divanının kararına uymayan üyeler şayet haklarında kanuni soruşturma ve cezai müeyyide uygulanmış ise bu müeyyideye uymayanlar ve uymuş olsa dahi sonradan aynı suçları işleyenler dernekten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanlar hakkında yönetim kurulu karar defterine kararını alır ve ilgi ile bu kararını 15 gün içinde yazılı olarak tebliğ eder. Ayrıca ortaklık üye ve kayıt defterindeki bu üyeye ait sayfaya gerekçesi ile birlikte çıkışını işler kayıttan düşer.
d)Üye kendi isteği ile de üyelikten ayrılabilir. Bu gibi haller üyenin mutlaka bu mesleği terk etmesi veya iş yerine Antalya Merkez ilçe hudutları dışına nakletmiş olası şarttı. Üyelerin ölümü halindeyse kayıtları yönetim kurulu ve denetçiler kurulunun raporu ile terki edilmek suretiyle kayıttan düşülür. Kendi isteği ile veya cezai müeyyide ile kaydı silinmiş olan kimseler cezai şartlar ortadan kalktığı takdirde yeniden üye kaydını yaptırmak üzere müracaat edebilirler. Böyle durumlarda gerekli inceleme sonucuna göre kayıt yapılır.

MADDE 8) DERNEĞİN ŞUBESİ VE ŞUBE AÇMA YETKİSİ
Derneğin başka bir şubesi yoktur. Ancak şube açma hususunda veya başka bir meslekle ilgili kuruluşa üye olmak genel kurul kararı ile mümkündür.

MADDE 9) DERNEĞİN ÜYE AİDATI VE YILLIK AİDATLAR
Derneğin 2 aydı aidatı vardır. Bunun biri ilk girişte alınır ve bir defaya mahsusu olan giriş aidatı olup ikincisi ise iki eşit taksitte tahsil edilen yıllık aidattır. Bu husus madde 2de açıklanmıştır.

MADDE 10) DERNEĞİN ORGANLARI

 • a)Genel kurul.
 • b)Yönetim kurulu
 • c)Denetçiler kurulu
 • d)Haysiyet divanı kuruludur.
  a.Derneğe kayıtlı bulunan bütün üyelerin tamamının toplanması genel kurulu oluşturur. Genel kurul toplantısına üyelerin tamamı katılabilirler. Üyeler oylarını kendileri doğrudan doğruya kullanabilecekleri gibi bir vekil vasıtası ile de kullanabilirler.her üye diğer bir üyeyi temsil hakkına sahip olur. Vekalet eden üyeler bir kişiden fazla üyeyi temsil veya vekalet etmesi mümkün değildir. Vekil olan üye bir kendisi için bir de vekalet ettiği kişi için oy kullanabilir. Vekalet veren üye de sadece bir kişiyi vekil tayin hakkına sahip olur. Birden fazla vekalet vermesi halinde bu üyelerin verdiği vekaletler geçersiz sayılır. Vekalet üyeler dışından birine verilmiş ise bu vekilin mutlaka müteahhitlik mesleği ile ilgili olması veya 1.derece akraba olması zorunludur. Üyeler kendilerini ilgilendiren bir konuda genel kurulca karar alınacak ise bu oylamaya işaret edemezle. Vekilleri de katılamaz oy kullanamaz

Genel kurulun yetkileri

 • 1)Bilanço ile netice hesaplarını yönetim kurulu ve denetçilerinin vermiş olduğu raporlarını incelemek kabul veya ret etmek.
 • 2)Yönetim kurulu üyeleri ile denetçileri haysiyet divanını ibra edip aklamak veya ibra etmemek aklamamak yerlerine yeni yönetim kurulu,denetim kurulu haysiyet divanı üyelerine asil ve yedekleri ile birlikte seçmek asil ve yedeklerin gerektiğinde bunları görevden arz ederek el çektirmek.
 • 3)Derneğin gelir ve gider bütçesini onaylanmak.
 • 4)Derneğin çalışma programını düzenlemek onaylamak.
 • 5)Derneğin tüzüğünü gerekli görüldüğünde değiştirilmesi için karar vermek. Yeni tüzüğü onaylamak. Kabul veya ret etmek.
 • 6)Üyelerin en az onda birinin yazılı müracaatını inceleyip karara bağlamak.
 • 7)Yönetim kurulu tarafından verilen üyelikten çıkarma ve yeni alınan üyeliğini kabul veya ret etmek.,
 • 8)Derneğin tavsiyesi veya feshi için karar almak tavsiye heyetini seçmek ve görevlendirmek.
 • 9)Derneğin amaçları hakkında ve bununla ilgili mevzuatlar için kararlar almak menkul ve gayrimenkul alımı için karar vermek
 • 10)İhtiyaç fazlası veya gereksiz gördüğü menkul ve gayri menkullerin satımı için karar almak hususlarda yönetime yetki vermek değerlerini tespit etmek.
 • 11)Genel kurul derneğin taahhüt altına sokulması üye aidatlarının belirlenmesi derneğin feshi veya tavsiyesi ile ilgili kararlarda mevcut üye sayısının 2/3 ünün ilk toplantıda hazır bulunması halinde alınır. Şayet nisap yok ise ikinci erteleme toplantısına iştirak eden üye sayısının 2/3 sini oyu ile kararlar alınabilir.

MADDE 11) GENEL KURUL TOPLANTI ŞEKİLLERİ

 • a)Normal mutat genel kurul toplantısı

 • b)Kuruluş genel kurul toplantısı

 • c)Olağanüstü genel kurul toplantısı olmak üzere; üç şekilde toplanır.

 • a)Normal olağan genel kurul toplantısı 3 yılda bir Aralık ayı içinde yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanılır. Bu toplantılarda gündem gereği konuşmalar yapılır ve karara bağlanır.

 • b)Kuruluş genel kurul toplantısı derneğin kurucu heyet tarafından kuruluşunun tamamlanmasından sonra ilk 3 ay içinde icra edilir. Bu toplantıda dernek organları seçimi yapılır. Kuruluş hesapları aklanır.( ibra edilir).yeni üye kaydı için yetki verilir.

 • c)Olağanüstü genel kurul toplantısı yönetim kurulu veya denetçiler tarafından veya üye tam sayısının onda birinin imzalarını taşıyan yazılı çağrısı ile mahkeme kararı ile genel kurulca görüşülmesi çok önemli olan ve gereksinme duyulduğu zaman yapılır. Genel kurul toplantılarında açılış konuşmalarını denetim kurlu başkanı veya yönetimden bir görevli tarafından yapılır. Bunu takiben divan başkanı başkan yardımcısı 2 katip seçilir.teşekkülünden sonra gündem okunur. Gündem seçim maddesi var ise.

Divanca birde Tasnif heyeti seçimi yapılması için oylama yapılır. Tasnif işlemi Genel Kurul ile Divan’a da bırakılabilir veya seçim yapılması Halide üç kişilik tasnif heyeti oluşturulur.
Yönetim kurulu yıllık mutat olağan genel kurul toplantısını icra etmek üzere çağrıda bulunmaz ise, denetleme kurulu bu konuda uyarıda bulunur ve yılın ilk üç ayının başında yönetim kurulu çağrı ilanını yapmaz ise denetçiler 3.ayın ilk haftası içinde genel kurulu toplantıya çağırır ve toplantıyla ilgili kanuni ve tüzük hükümlerini yerine getirir. Denetçiler de bu sorumluluklarını yerine getirmezlerse derneğe kayıtlı üye tam sayısının onda birinin çağrı yapılması sağlanabilir.
Bu husus her iki toplantı şeklinde de geçerlidir.

MADDE 12) ÇAĞRI VE DUYURU ŞEKLİ
Genel kurul çağrı şekli madde 11de belirtilen yetkililer tarafından toplantı gününden en az 15 gün önceden vilayet makamına ve ilgili mercilere yazılı bildirimde bulunarak ve bir mahalli gazetede ilan ederek, ayrıca derneğe kayıtlı tüm üyelere yazılı ve taahhütlü mektup göndererek yapılır. Çağrı ilanı ve duyurularda 15 günlük süreye toplantı günü ile ilanın yapıldığı gün dahil edilmez. Çağrı ilanı ve duyuru mektupları ile ilgili mercilere yapılacak ilgi yazılarında toplantı yeri, saati, tarihi ve gündem maddeleri açıkça belirtilir. Toplantıda nisap sağlanmaması veya toplantının zaruri sebepler ile ertelenmesi halinde ise yine aynı sistem ve usul uygulanması zorunludur. Bu halde de süre yine aynen geçerlidir.

MADDE 13) GENEL KURULUN TOPLANTISI VE TOPLANTI NİSABI

 • a)Normal olağan genel kurul ve olağan üstü genel kurul toplantılarında, derneğe kayıtlı üyelerin üye kayıt defterinden bir isim listesi tanzim edilir, bu listede üyenin adı ve soyadı, imzası üye kayıt numarası adının hizasına yazılır. Toplantıya iştirak eden üyeler bu listeye gerekli olduğu kadar tanzim edilmiş olan nüshaları ile birlikte adlarının karşısına imza ederler.
 • b)Toplantıya iştirak eden üyeler isim listesindeki imzalar ile tespit edilir. Toplantı gündemine göre görüşülmesi gereken husus dikkate alınarak gerekli nisabın sağlanıp sağlanamadığı bu listedeki imzaların sayılması ile belirlenir.( bk.md.14)

*MADDE 14) GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR VE KARARLAR NİSABI**

 • a)Genel kurulda yalnız gündemde olan maddeler görüşülür ve şayet gündemde olmadığı halde görüşülmesi gerek hususlar var ise bununla ilgili yazılı bir önerge “toplantıya iştirak eden üye sayısının onda birinin” talebi üzerine imzalı olmak koşuluyla oylama yapılarak dahil edilir ve görüşülür.
 • b)Genel kurul gündeminde üye aidatının yükseltilmesi, üye çıkarılma veya yeni üyelerin kabulü, gayrimenkul alım veya satımı ( demirbaşlar dahil), yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası hususlarında mevcut salt çoğunluğunun 1/2’sinden bir fazlasının oyu, tavsiye, fesih veya başka bir mesleki kuruluşa dönüştürülmesi hususunda ise üye tam sayısının 2/3’ünün toplantıya iştiraki ve bu mevcudun 2/3’ünün oyu ile mümkündür.

MADDE 15) GENEL KURULA KATILAN ÜYELERİN LİSTEYİ İMZALAMA ESASI
Genel kurula iştirak eden üyelerin listeyi imzalamaları şart olup söz konusu liste tüm üyelerin görebileceği yere asılır veya konur. Şayet üye listeyi imzalamış ve sonradan toplantı salonunu terk etmiş ve oylamalara katılmamış ise alınacak karar nisabında bu husus dikkate alınır ve karar oylamasında bulunmayanların oy sayısı çekimser olarak kabul edilir. Karar nisabında imzası dikkate alınmaz.

MADDE 16) YÖNETİM KURULU SEÇİMİ VE GÖREVLERİ
Yönetim kurulu genel kurul tarafından her 3 yılda bir 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek üyeden oluşturularak seçilir. Bu süre 22 Mayıs 1993 tarihinden itibaren başlar.
Yönetim Kurulunun Görevleri

 • a)Derneği tüm resmi ve yarı resmi devlet dairelerinde, bankalarda, kamu ve iktisadi devlet teşekküllerinde, 3. şahıslar nezdinde, mahkemelerde ve ilzam eder.
 • b)Yönetim kurulu bu temsil şeklini kendi bünyesinde yapacağı görev taksimi kararı ile belirler ve bu karara uygun olarak noterden tanzim edilecek imza sirkülerinde de açıkça belirtir.
 • c)Yönetim kurulu kendi arasından yeni asil üyelerden olmak kaydı ile bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip üye, bir mali sekreter, bir teşkilatlanma, medya sekreteri ve 2 üye olmak üzere kendi arasında görev bölümü yaparak bunlardan, başkan, başkan yardımcısı, muhasip üye olmak üzere 3 kişiden herhangi ikisinin müşterek imzası ile derneği temsil yetkisi verir,bunlardan herhangi ikisinin bulunmaması halinde veya aczi halinde sekreterlere de yetki verilebilir. Yönetim kurulu hukuki durumlarda kendi yetkilerinden birisi veya birkaçı içinde başkalarını vekil tayin edebilir, vekalet verebilir.
 • d)Derneğin gelir ve gider hesaplarını tanzim eder, defterlerini tutar, gelecek yıla ait hesap ve bütçe durumunu çıkarır ve tanzim eder, bu raporları genel kurula sunar.
 • e)Üye giriş ve çıkışları ile ilgili kararlar verir, üyelerden tüzük hükümlerine uymayanları haysiyet divanına sevk eder. Haysiyet divanının alacağı karalar doğrultusunda kendisine tanınan hukuki yetkileri uygularf)Derneğin menfaatine olacak işlemlerin yapılması için gerekli personel, muhasebeci, mustahdem, hukuk müşaviri vs. kişileri görevlendirir, maaş bağlar, ücretlerini öder. Bunun dışında lokal, toplantı salonu gibi yerleri kiralar veya satın alır (bu hususta genel kuruldan yetki alması zorunludur.)

MADDE 17) YÖNETİM KURULDUNDA GÖREVDEN ÇEKİLME VE ÖLÜMLE BOŞALMA
Yönetim kurulu üyelerinin birinin ölümü veya istifası neticesinde boşalan üyeliğe yedek yönetim kurulu üyelerinden oylama sıralamasına göre 1. üyeden başlamak şartıyla asil üyeliğe çağrı yağılır böylece boşalan üyelik doldurulmuş olur. Yönetim kurulunun toptan istifası sebebiyle boşalma olursa ve yedek üyeliklerde aynı koşullarda boşalmış ise yönetim kurulu istifa halinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak ve yerlerine yeni üye seçilmesini sağlamak zorundadır. Ancak bu imkanda ortadan kalkmış ise denetim kurulu bu görevi yerine getirir.

MADDE 18) YÖNETİM KURULU KARARI VE UYGULAMASI
Yönetim kurulu kararlarının alınabilmesi için seçilmiş olan asil üyelerin tamamı veya en az 4 üyesi toplantıda hazır bulunması zorunludur. Kararlar alınırken 7 üyeden 4ünün olumlu oy kullanması şarttır. Toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun karar 4 üyenin kabul veya ret oyu ile alınabilir. Kararları tüm üyelerin imzalaması zorunlu olup karara olumsuz oy kullanan kişi veya kimseler bunun sebebini açıkça karara geçerek karar defterine imzalarlar. Karar defterini imzalamayan üye toplantıya iştirak etmemiş olarak kabul edilir. Yönetim kutulu toplantılarına 3 sefer üst üste katılamayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşeceğinden yerine yedek üyelerden sırasına göre üye çağrılır, mazeret nedeniyle katılamayanları bu hususta yazılı bildirimi şarttır.

MADDE 19) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI
Yönetim kururlu üyeleri kendi ile ilgili bir konuda alınacak kararı iştirak edemezler oylanmaya katılamazlar. Yönetim kurulu üyeleri kendi dönemlerinde yapılan icraatlardan dolayı 5 yıl sorumludurlar. Bu süre görevi bıraktığı günden itibaren geçerlidir.

MADDE 20) YÖNETİM KURULUNA SEÇİLME ENGELLERİ
Yönetim kuruluna aşağıdaki hususlardan birine durumları uyan kişiler seçilemezler.

 • a)Sahtekarlık ve dolandırıcılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olanlar. Hırsızlık suçu da buna dahildir.
 • b)Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis cezası hükmü almış olanlar, mahkum edilenler.
 • c)Yönetim ve denetim kurullarında görev almış 1.derecede akraba olanlar,veya aynı zamanda her iki göreve seçilenler .
 • d)Denetleme kurulu veya yönetim kurulu asil üyeliklerinde 3.derece dahil akrabalığı bulunan kişiler yönetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçilemezler.
 • e)Haklarına haysiyet divanınca mesleki itibar ve haysiyeti istismardan, dernek aleyhinde faaliyet göstermekten dolayı tahkikat neticesi suçlu bulunan ve ceza uygulamasına geçilen ve bu suçu genel kurulca ‘da onaylayan kişilerde yönetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçilemezler.

MADDE 21) HAYSİYET DİVANI VE GÖREVLERİ
Haysiyet divanı genel kurul tarafından 10 asil ve 5 yedek olmak üzere 3 yıllığına seçilirler. Görev süresi sona erenler yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri gibi yeniden seçilme hakkına sahiptirler.

Haysiyet divanının görevleri

 • a)Yönetim ve denetim kurallarının tüzük hükümlerine ve hukuka uygun şekilde ve çalışmalarını takip etmek ve bu hususta gerekli uyarılarda bulunmak, gereğinde tahkikat açmak.
 • b)Yönetim kurulu veya denetçilerin yazılı raporları üzerine mesleki ahlak ve istikrarı bozan, dernek aleyhine faaliyet gösteren meslektaşlarını maddi ve manevi arara uğratan üyeler hakkında kararalar alınıp cezai müeyyidelerin uygulanması için gerekli kararları almak. Yönetim ve denetime rapor sunmak. Bu hususta şikayetçi olan meslek erbabının şikayetini incelenmek ve suçluya ihtar verilmesini yönetime yazılı olarak sunmak. Gerektiğinde kanuni yönde girişimde bulunabilme genel kurul’ada bu hususta raporlar sunmak.

MADDE 22) DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ
Denetleme kurulu genel kurul tarafından 3 yılda bir 3 asil ve 3 yedek üyeden olmak üzere seçilir. Denetçilerde görev süresi sona erse bile yeniden göreve seçilebilirler. Görev süreleri içinde icraattan aynı yönetim kurulu ve haysiyet divanı gibi 5 yıl sorumludurlar. Bu süre görevleri bittiği tarihten geçerlidir.

Denetleme kurulunun görevleri

 • a)Yönetim kurulunun yapmış olduğu icraatları takip etmek ve hesapları incelemek, bu hususta raporları tutmak.
 • b)Her yıl sonunda mutlaka yeni yılın ilk ayı içinde defter ve hesapları yönetim kurulundan isteyerek bir hafta içinde kendilerine teslimini istemek. Teslim süresinden itibaren 15 gün içinde incelemesi tamamlanıp tekrar yönetime iade etmek ve bu konuda rapor tutup raporu ilk genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna sunmak.
 • c)Yönetim kurulunun icraatında gördüğü anormal durumu hemen haysiyet divanına raporla bildirmek. Yönetime genel kurula çağrı görevini yapmaması halinde yeni yılın ilk üç ayı 15 gün kendisi yapmak zorundadır.
 • d)Üyelerden onda birinin yazılı ve imzalı müracaatlarını incelenerek ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere alınması için yönetimi yazılı olarak uyarmak, çıkış verilen üyeler olursa ve bu üyenin itirazı varsa yazılı talebini tetkik ederek genel kurula görüşülmek üzere sunmak.

MADDE 23) İÇ DENETİM ŞEKLİ
Denetleme kurulu üyeleri derneğin tüzükte yer alan defter kayıt ve belgelerini 2908 sayılı kanunda yer alan şekil ve şartlarda tanzim edilip edilmediğini denetler. Ayrıca yılın her zamanında bu işlevini yerine getirebilir.

MADDE 24) DERNEK GENEL KUIRULUNUN DİĞER YETKİLERİ

 • a)Dernek organlarının seçilmesi
 • b)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 • c)Yönetim ve denetim kurulu raporları ile haysiyet divanı raporlarının incelenip kabul veya reddi.
 • d)Derneğe lüzumsuz demirbaş ve taşınmaz, menkul kıymetler alınması veya fazlasının satılması yönetime yetki verilmesi üye aidatlarının yükseltilmesi için karar
 • e)Yönetim kurulunun hazırladığı bütçenin görüşülmesi
 • f)Derneğin federasyona veya odaya veya kurulu olanlar iştiraki için karar alınması.
 • g)Derneğin feshi veya tasfiyesi için karar alınması.
 • h)Mevzuat ve tüzük hükümlerinin icrası ile ilgili kararlar.

MADDE 25) DERNEĞİN FESHİ VEYA TASFİYESİ, ODAYA DÖNÜŞMESİ

 • a)Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Derneğin feshine karar verebilmek için genel kuruluna katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanmamış ise ikinci toplantıya çağrılır, bu toplantıda katılım ne olursa olsun fesih kararı görüşülür.
 • b)Mahkeme kararı ile dernek fesih edilebilir
 • c)Dernek tüzüğünün gazete ilanından itibaren 6 ay içinde genel kurul dernek organlarının seçmez ise mahkeme kararı ile feshi mümkün olup münfesih addedilir.
 • d)Olağan genel kurul toplantısı üst üste 2 sene yapılmaz ise dernek münfesih durumu düşer.ve organlar sorumludur.

MADDE 26) TASFİYE DURUMU VE DEMİRBAŞLARIN DURUMU
Tasfiye kurulu genel kurulca seçilir. Bu görev gerekirse yönetim kuruluna bırakılabilir. Derneğin feshi veya tasfiye durumu haricinde meslek ile ilgili odaya dönüşmesi halinde tüm demirbaş ve mal varlığı menkul değerleri söz konusu odaya aktarılır.ancak derneğin fesih veya münfesih hale düşmesi halinde tüm mal varlığı ile demirbaşlar menkul hazineye devredebilir veya intikal eder.

MADDE 27) İNFİSAH

 • a)Dernek aciz hale düştüğünde,
 • b)Yönetim ve denetim kurallarının kurulması imkansızlaştığında,
 • c)Yeterli sayı sağlanamaması veya yönetim kurulunca üst üste 2 olağan genel kurul icra edilmemesi halinde.

MADDE 28) bu tüzükte bulunmayan hususlarda 2908 sayılı yasa hükümleri geçerli olup iş bu tüzüğün ilk kurul tüzüğüne göre 23.01.1993 tarihinde icra edilen genel kurul toplantısının tutanağın son 3 maddesi kararla değişim yapılması esnasında uyularak 4. madde D bendi 10. madde D bendi 16.madde giriş bölümü değişen 21. maddenin tamamı ile 25.madde ile ilgili 26.maddelerde eklem ve değiştirmeler yapılarak düzenlenmiştir.iş bu değişiklik tüzüğü 29.03.1993 tarihinde tanzim edilerek vilayet onayına sunulmuştur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1.DENİZ KARATAŞ DERNEK BAŞKANI
2.ORHAN ERCAN BAŞKAN YARDIMCISI
3.MEHMET BÜYÜKEMİR BAŞKAN YARDIMCISI
4.KADİR URAL MUHASİP ÜYE
5.HACI GÖÇMEN ÜYE
6.İSMET LEVENT ÜYE
7.İSMAİL ULUSOY ÜYE

İletişim

Soru ve görüşlerinizi yazın.

Gönder